Program vrátenia peňazí

Obsah

PODMIENKY PROGRAMU VRÁTENIA PEŇAZÍ NA MOJSVET-PG.SK

Vitajte v programe vrátenia peňazí (Cashback) – Mojsvet-pg a Mujsvet-pg!

Tieto podmienky („podmienky”) stanovujú pravidlá využívania programu vrátenia peňazí na platforme Mojsvet-pg a Mujsvet-pg na Slovensku (ďalej len „program vrátenia peňazí”) ponúkaného spoločnosťou Procter & Gamble, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovensko registrovaným používateľom Mojsvet-pg a Mujsvet-pg//. Spoluorganizátorom programu vrátenia peňazí je spoločnosť 2Take.it Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave. Ďalej sa registrovaní používatelia programu vrátenia peňazí označujú ako „pán/pani” a naša spoločnosť ako „P&G”, „Mojsvet-pg a Mujsvet-pg“, „my” alebo „nás”. Predtým ako sa rozhodnete zúčastniť sa na programe, pozorne si prečítajte tieto podmienky a zapojte sa do programu, iba ak s nimi súhlasíte. Účasť v programe sa riadi týmito podmienkami a všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti P&G, ktoré sú k dispozícii na: http://www.pg.com/sk_SK/terms_conditions/index.shtml, ďalej len „naše podmienky”. Využívaním programu vrátenia peňazí vyjadrujete súhlas s našimi podmienkami. Viac informácií o platforme Mojsvet-pg a Mujsvet-pg a o programe vrátenia peňazí nájdete na: https://mujsvet-pg.cz/nabidky Ak máte akékoľvek otázky, navštívte stránku: https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=sk&Language=sk&Brand=P%26G#brandListDiv

1) Kto sa môže zapojiť do programu:

 1. Do tohto programu sa môžu zapojiť občania Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili vek 18 rokov, sú spôsobilí na právne úkony a zaregistrovali sa na stránke Mojsvet-pg a Mujsvet-pg, ďalej len „používatelia”.

 2. Do programu sa nemôžu zapojiť zamestnanci spoločnosti Procter & Gamble, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovensko a jej pobočiek a dcérskych spoločností, ako aj ich rodinní príslušníci a iné osoby prepojené s platformou Mojsvet-pg a Mujsvet-pg.

2) Informácie pre používateľa:

 1. P&G je spracovateľom vašich osobných údajov poskytnutých pre účasť v programe vrátenia peňazí. Patria sem vaše osobné údaje a informácie poskytnuté počas registrácie, ďalšie informácie poskytnuté pri aktualizácii údajov, ako aj všetky ostatné informácie uvedené na vašom doklade o kúpe v čase ich odoslania. Na žiadosť spoločnosti P&G budú osobné údaje spracovávané spoločnosťou 2Take.it Sp. z o. o. v rozsahu nevyhnutnom pre organizáciu programu vrátenia peňazí. Spoločnosť 2Take.it Sp. z o. o. bude spracovateľom vašich údajov iba v rámci realizácie procesu vrátenia peňazí.

 2. Vami poskytnuté informácie vo vyššie uvedených situáciách sú nevyhnutné pre vašu účasť v programe a využívanie jeho služieb, ako aj pre umožnenie spoločnosti P&G overiť vami vybraný kupón pri vašom nákupe.

 3. Na základe výslovného, dobrovoľného súhlasu používateľa vyjadreného pri registrácii do programu použijeme údaje z dokladov o kúpe, ktoré nám boli zaslané, na úpravu obsahov, ktoré odosielame používateľom, a na základe automatického spracovania (profilovania) údajov budeme používateľom zasielať e-mailové ponuky prispôsobené na mieru od Mojsvet-pg a Mujsvet-pg a spoľahlivých značiek P&G, ktoré by mohli používateľa zaujať.

 4. Tieto informácie môžu byť poskytované ostatným spoločnostiam skupiny P&G a tretím stranám konajúcim v mene spoločnosti P&G mimo Európskej únie.

 5. Máte právo na ochranu údajov: právo na prístup k svojim údajom, ich opravu, vymazanie, prenos inému dodávateľovi, vznesenie námietky alebo obmedzenie rozsahu spracúvania osobných údajov, ktoré o vás máme, alebo právo odvolať súhlas s ich spracovaním. Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou na svoju žiadosť, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu vo vašej krajine. Ak chcete uplatniť svoje práva, kliknite tu. Úplné znenie pravidiel ochrany osobných údajov spoločnosti P&G nájdete tu.

3) Princíp fungovania programu:

 1. Pre účasť v programe vrátenia peňazí sa používateľ musí zaregistrovať na stránke Mojsvet-pg a Mujsvet-pg. Zaregistrovať sa môžete tu.

 2. Používateľ musí ísť na stránku mojsvet-pg.sk/cashbacki, pridať do košíka virtuálny propagačný kupón kliknutím na tlačidlo „+ Pridať”.

 3. Ak chce používateľ čerpať výhody programu vrátenia peňazí, musí zvoliť možnosť naskenovania pokladničného bloku alebo faktúry vystavenej na fyzickú osobu, ďalej označovaných len ako doklad o kúpe.

 4. Pre vrátenie peňazí musí používateľ odoslať doklad o kúpe najneskôr do 15 dní od uskutočnenia nákupu: ak používateľ nezašle doklad o kúpe najneskôr do 15 dní od uskutočnenia nákupu, kupón zmizne z účtu používateľa a doklad o kúpe stratí svoju platnosť.

 5. Vrátenie peňazí je možné len v prípade, ak používateľ vlastní aktívny bankový účet na Slovensku.

 6. Ak platforma Mojsvet-pg a Mujsvet-pg nie je v čase registrácie žiadosti o vrátenie peňazí používateľom k dispozícii, bude mu splatná suma automaticky vrátená.

 7. Ak doklad o kúpe nebude schválený, používateľ dostane príslušné odôvodnenie e-mailom.

 8. Na webovej stránke je k dispozícii obmedzený počet kupónov pre naskenovaný doklad o kúpe. Ak sa ponuka vyčerpá skôr, ako ju používateľ vloží do svojho košíka, na stránke sa zobrazí informácia „ponuka už nie je k dispozícii” a používateľ ju už nebude môcť využiť.

4) Ako využiť zľavu za naskenovaný doklad o kúpe:

 1. Každá osoba má nárok na vrátenie peňazí v rámci programu cashback maximálne trikrát.

 2. Používateľ musí uskutočniť príslušný nákup pred uplynutím platnosti programu cashback.

 3. Používateľ musí do 15 kalendárnych dní od uskutočnenia nákupu odoslať fotografiu dokladu o kúpe.

 4. Doklad o kúpe môže byť schválený, len ak obsahuje vo viditeľnej a čitateľnej forme nasledujúce informácie: dátum nákupu, meno alebo logo predajcu, identifikovateľný názov zakúpenej značky/výrobku a jednotkovú cenu nákupu.

 5. Proces schválenia faktúry môže trvať maximálne 72 hodín.

 6. Peniaze môžu byť vrátené iba bankovým prevodom realizovaným našou partnerskou spoločnosťou 2Take.it Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave. Používateľ neznáša žiadne poplatky.

 7. Vrátenie peňazí sa uskutoční v priebehu 30 pracovných dní od odoslania dokladu o kúpe.

5) Mechanizmus ponúkaného vrátenia peňazí: Ďalej je opísaný mechanizmus ponúkaného vrátenia peňazí za nákup výrobkov od spoločnosti Procter & Gamble.

 1. Nakúpte výrobky P&G minimálne za 39 eur

 2. Uschovajte si doklad o kúpe

 3. Choďte na stránku https://mujsvet-pg.cz/nabidky: zaregistrujte sa a pridajte do košíka propagačný kupón

 4. Odošlite fotografiu dokladu o kúpe

 5. Získajte 10 eur späť na svoj bankový účet

Program vrátenia peňazí sa vzťahuje na nižšie uvedené značky: Ariel, Jar, Lenor, Pampers, Ambi Pur, Oral-B, Venus Satin Care, Always, Head&Shoulders, Pantene, Herbal Essense, Naturella, Gillette, Old Spice, blend-a-med, Lenor Unstoppables, AUSSIE, blend-a-dent, Secret, Discreet, Tampax, Mr Proper. 6) Podmienky účasti:

 1. Využívanie programu vrátenia peňazí sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti P&G a najmä nasledujúcimi podmienkami. Spoločnosť P&G si vyhradzuje právo vylúčiť používateľa z programu vrátenia peňazí a platformy Mojsvet-pg a Mujsvet-pg, ak poruší tieto podmienky alebo právne predpisy, alebo ak je jeho/jej konanie nečestné alebo môže mať škodlivé následky.

 2. Používateľ sa zdrží odosielania správ a súborov obsahujúcich vírusy, trójske kone, červy, malvér, botnety, spajvér alebo akékoľvek iné počítačové kódy určené na poškodenie, narušenie alebo neoprávnené získavanie, preberanie kontroly nad systémami, údajmi alebo informáciami;

 3. Používateľ sa zdrží odosielania akýchkoľvek vizuálnych prvkov, textov, fotografií, obrázkov, videí, zvukových nahrávok alebo akéhokoľvek iného materiálu, ktorý tvorí nevyžiadanú poštu, spam, reklamy, advér, reťazové správy, pyramídové hry a/alebo komerčné ponuky alebo také, ktoré porušujú zákon (vrátane autorských práv, ochranných známok, obchodného tajomstva alebo osobných či majetkových práv tretích strán) a súkromie tretích strán, ktoré predstavujú, odvolávajú sa alebo podnecujú k trestným činom alebo by mohli mať za následok finančnú zodpovednosť, alebo akýmkoľvek spôsobom porušovať miestne, národné, federálne či medzinárodné predpisy a nariadenia;

 4. Používateľ sa zdrží odosielania akýchkoľvek grafických prvkov, textov, fotografií, obrázkov, videí, zvukových nahrávok a akéhokoľvek iného materiálu s urážlivým, škodlivým, zastrašujúcim, obťažujúcim, rasistickým, sexuálnym, nenávistným alebo násilným obsahom.

 5. Ak máte dôvodné podozrenie alebo ak ste zaznamenali neoprávnené použitie vášho účtu, okamžite nás o tom informujte na adrese: https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=sk&Language=sk&Brand=P%26G#brandListDiv

7) Ukončenie programu Trvanie akcie: od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020. 30. 11. 2020 je posledný deň, z ktorého možno zaregistrovať doklady o kúpe do programu vrátenia peňazí. Po 30. 11. 2020 má používateľ maximálne 15 dní na to, aby priložil doklad o kúpe uskutočnenej v posledný deň akcie 30. 11. 2020, pokiaľ počet vrátení nepresiahne 11200 (jedenásťtisíc dvesto). Ak k tomu dôjde, budeme vás jasne informovať o predčasnom ukončení programu. Oznámenie dostanete e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri vytváraní svojho účtu na stránke mojsvet-pg.sk/cashback. Spoločnosť P&G nezodpovedá za to, ak vami uvedenú e-mailovú adresu už nepoužívate, ak si správu neprečítate, nedostanete ju z technických príčin, za ktoré nesie zodpovednosť váš poskytovateľ služieb elektronickej pošty, alebo z dôvodu poruchy vášho zariadenia, alebo ak je správa automaticky presunutá do priečinka nevyžiadanej pošty.

8) Rozhodné právo a jurisdikcia:

Tieto podmienky a akékoľvek spory alebo reklamácie z nich vyplývajúce alebo s nimi súvisiace, týkajúce sa ich účelu alebo procesov (vrátane súdnych sporov alebo reklamácií, ktoré nie sú upravené v zmluve), budú riešené a interpretované v súlade so slovenským právom a súdom podľa miestnej príslušnosti používateľa.

Organizátori: Procter & Gamble, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovensko; 2Take.it Sp. z o. o., Wyrzyska 9A, 02-455 Varšava, Poľsko.